วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ


ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี


ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
ในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560โครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

นายเสกสรรค์ สองจันทร์ 

สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน  มกราคม ๒๕๖๐


วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีวันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แผนกำหนดการออกคัดกรองสุขภาพประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่

กำหนดการออกคัดกรองสุขภาพ ในวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หมู่ที่
บ้าน
วันที่
เจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
นาพู่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.นายชากล้า
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

๑๒
นาพู่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.จ่าเอกณัฐพงศ์
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

๑๕
โพธิ์ตาก
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.น.ส.ลฎาภา
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

ดอนหมากแก้ว
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.นายชากล้า
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

๑๓
ดอนยาง
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.น.ส.ลฎาภา
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

­๗
กิ่ว
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.จ่าเอกณัฐพงศ์
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

ดงมะไฟ
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.จ่าเอกณัฐพงศ์
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์

ศรีบุญเรือง
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑.น.ส.ลฎาภา
๒.น.ส.แสงฤทัย
๓.น.ส.สัญธิยา
๔.น.ส.จิราพร
๕.น.ส.นิราวรรณ
๖.น.ส.วรรณรัตน์


วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี