วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แพทย์ออกตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลงทะเบียนตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานพยาบาลให้ความรู้ในการดูแลตัวเองแก่ผู้ป่วยประชาสัมพันธ์เลื่อนนัดคนไข้รับยาเบาหวานและความดันโลหิตสูง

     แจ้งเลื่อนนัดคนไข้รับยาเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
เนื่องจากนายแพทย์ติดราชการไม่สามารถออกตรวจได้  
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จึงขอเลื่อนเป็น 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ


ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี


ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน
ในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560โครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ผู้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในการป้องกันมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

นายเสกสรรค์ สองจันทร์ 

สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการแพทย์ออกตรวจ เดือน  มกราคม ๒๕๖๐


วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีวันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ รพ.สต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559